მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი  
ოქტომბერი 2020
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ბიბლიოთეკა
გამომცემლობა
კინო კლუბი
სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის დებულება
ზოგადი დებულება
მუხლი 1
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის  სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი (შემდგომში დეპარტამენტი) წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს;

მუხლი 2.
დეპარტამენტი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდების რექტორის ბრძანებების, შინაგანაწესისა და წინამდებარე დროებითი დებულების შესაბამისად;

მუხლი 3
დეპარტამენტის მიზანია სასწავლო პროცესების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად წარმართვისა და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადების პროცესისათვის ხელშეწყობა;

მუხლი 4
სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია უნი-ვერსიტეტის რექტორის  წინაშე;

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სტრუქტურა
მუხლი 5
1. სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი შედგება დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტისაგან;
2. დეპარტამენტის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს  და თანამდებობიდან ანთა-ვისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი;

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი
მუხლი 6
1. წარმართავს დეპარტამენტის მუშაობას ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქა-რთველოს  კანონის, სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის დროებითი დებუ-ლებისა და სხვა საკანონმდებლო  და ადმინისტრაციული აქტების შესაბამისად;
2. განსაზღვრავს დეპარტამენტის საქმიანობის პრიორიტეტებს და პაუხისმგე-ბელია მათ განხორციელებაზე;
3. გეგმავს და ანაწილებს სამუშაოს თანამშრომელთა შორის კომპოტენციებისა და ფუნქციების შესაბამისად;

დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი
მუხლი 7
1. ახდენს შემოსული კორესპოდენციის დამუშავებას;
2. ახდენს სტუდენტების მობილობის პროცესის ორგანიზაციულ უზრუ-ნველყოფას;
3. ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურთან ერთად მონაწილეობს დისციპლი-ნების სწავლების შესახებ სტუდენტებისათვის კითხვარების შემუშავებაში და ახდ-ენს შედეგების რეიტინგულ ანალიზს;
4. უზრუნველყოფს სემესტრული, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების, აგრეთვე მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარებას;

სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ფუნქციები
მუხლი 8
1. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზაციული უზრუნველყოფას;
2. უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მობილობის უზრუნველსაყოფად, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების და განათლების დონის ამაღლების მიზნით პირველ ეტაპზე საქართველოს უმაღლეს სახელოვნებო საგანმა-ნათლებლო დაწესებულებებთან, შემდეგში კი საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეციერო დაწესებულებებთან ურთიერთობის დამყარებას და ერთობლივი პრო-ექტების დამუშავება;
3. ფაკულტეტებთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად აკადემიური დატვირთვის წესებისა და ნორმატივების შემუშავებაში მონაწილეობას;
4. მიმართულებების და დეპარტამენტების მიერ წარმოდგენილი აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებას და განაწილებას დამტკიცებული სასწავლო გეგმის მიხედვით; 
5. მოწვეული მასწავლებლების დანიშვნისა და განთავისუფლების ბრძანების პროექტების მომზადება, მიმართულების და დეპარტამენტების მიხედვით მათი სიის (რაოდენობის) შედგენა, ყოველთვიურად დეპარტამენტებიდან წარმოდგენილი მოწვეული მასწავლებლების მიერ ჩატარებული საათების შედარება გეგმიურთან, მათი დაანგარიშება, გაფორმება და აღრიცხვა, სასწავლო წლის ბოლოს არქივის შექმნა;
6. სასწავლო წლის განმავლობაში მოწვეულ პედაგოგებზე მოთხოვნილი ცნობე-ბის გაცემა;
7. სწავლების ყველა საფეხურის საკვალიფიკაციო კომისიების დოკუმენტაციის შემოწმებას და შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის პროექტების მომზადებას;
8. სასწავლო პროცესის მართვასა და ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას;
9. სტუდენტთა მიერ ძირითადი და დამატებითი სპეციალობების არჩევის პრო-ცესის კოორდინაციას და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავებას;
10. ფაკულტეტების სასწავლო საქმიანობის კოორდინაციას, ამ სფეროში სათანა-დო ინფორმაციას მიღებას და დამუშავებას;
11. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან თანამშრომლობით საგანმანა-თლებლო პროგრამების მონიტორინგს;
12. ინსტიტუციონალური და პროგრამული აკრედიტაციების გავლისათვის სა-მსახურის კომპეტენციის ფარგლებში საჭირო სამუშაოების ჩატარება;
13. სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით რექტორის ბრძანებების პროექტების შემუშავებას;
14. სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით სხვადასხვა დებულებებისა და წესების შემუშავებაში მონაწილეობას;
15. სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით რექტორის მიერ მიღებული ბრძანებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას;
16. სასწავლო  პროცესებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის მიერ მომზადებულ ბრძანებების პროექტების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას;
17. ფაკულტეტის მიერ აუდიტორიების შეთანხმებულ და დადგენილი წესით გამოყენების პროცესის კოორდინაციას;
18. ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობის სპეციალური პროგრამის დანერგვას;
19. ღია კარის დღის ორგანიზაციას; 

დასკვნითი დებულება
მუხლი 9.
სასავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობითი დადგენილი წესით, დებუ-ლება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების შემთხვევაში.

ვიდეოგალერეა
ფოტოგალერეა
სიახლის გამოწერა
სახელი:
ელ. ფოსტა:
გამოკითხვა
ჩვენი საიტი...