მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი  
ოქტომბერი 2020
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ბიბლიოთეკა
გამომცემლობა
კინო კლუბი
კანონები და კანონქვემდებარე აქტები
საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“

საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“

საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“

საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“

საქართველოს შრომის კოდექსი

საქართველოს კანონი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ („სააღმზრდელო დაწესებულებების ლიცენზირების შესახებ“. (21.07.2010. N3533 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბრიდან.))

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება „ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიების დანიშვნისა და სამეცნიერო მივლინებებისათვის თანხის გამოყოფის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებები

N-3 (05.01.2007) - „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“

N-10/ნ (04.02.2010) - „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“

N-633 (18.11.2005) - „საქართველოს უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სპეციალობათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“

N-1030 (20.11.2009) - „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის დებულების, სტუდენტების რაოდენობის განსაზღვრის წესისა და ინსტიტუციური აკრედიტაციის საფასურის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“

N-222 (27.03.2006) - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დაფუძნებისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“

N-127 (28.03. 2005) - „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ“

N-227 (22.04.2009) - „სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“

N-860 (15.10.2008) – “აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ”

ვიდეოგალერეა
ფოტოგალერეა
სიახლის გამოწერა
სახელი:
ელ. ფოსტა:
გამოკითხვა
ჩვენი საიტი...